Základná škola v Krásnohorskom Podhradí leží v prekrásnom prostredí pod majestátnym hradom Krásna Hôrka neďaleko baníckeho mesta Rožňava.
      ZŠ je umiestnená v 5-tich pavilónoch, výuka prebieha v 14-tich triedach. Na vyučovaní 290-tich žiakov sa zúčastňuje v školskom roku 2007/2008 22 pedagogických pracovníkov . Učitelia i vychovávatelia ZŠ pracujú v sťaženom trojjazyčnom prostredí s výrazne sociálnou diferenciáciou.
      V predchádzajúcom období sme školu reprezentovali takmer v každej okresnej olympiáde i v súťaži . Uvádzame preto Osobnosti školy, na ktorých sme veľmi hrdí a ktorí si právom zaslúžia uznanie i obdiv za ich reprezentáciu.
      V oblasti využívania voľného času žiakov pracujú na škole rôzne krúžky, v ktorých žiaci môžu realizovať svoje záujmy a rozvíjať svoje dannosti aj v tých oblastiach, ktoré škola neposkytuje v rámci učebných osnov.
      Škola je v poslednom období vyprofilovaná niekoľkými smermi (takmer v intenciách projektu Millénium).
      V ročníkoch I. stupňa realizujeme projekt Integrované tematické vyučovanie . ZŠ je piaty rok zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie a že to naši kolegovia myslia vážne, o tom svedčí niekoľko aktivít zameraných na rozvoj humanizmu, vštepovanie demokracie, upevňovanie zdravia žiakov i učiteľov ZŠ.
      Mimo okresu i hraníc kraja sa prezentujeme celoslovenskou výtvarnou súťažou Hrady a zámky Slovenska , o ktorý je každý druhý rok veľký záujem.
      Aj v ére počítačov a internetu nezabúdame na našu minulosť. Bohaté regionálne prvky z času na čas prezentujeme našim žiakom i občanom obce.
      Významná je enviromentálna, kultúrna i športová činnosť našej školy.
      ZŠ rozvíja priateľské vzťahy aj so ZŠ Domoszló v MR , vzájomnými návštevami sa obohacujeme a súčasne relaxujeme v prázdninovom období.       Časť z aktivít ZŠ je prezentovaná v kapitole FOTO .
      Z bohatého dokumentačného archívu sme vybrali tie najvydarenejšie.
      Výraznými aktivitami sa prezentuje Školský klub detí s troma oddeleniami za aktívnej účasti troch vychovávateliek a 90 - tich žiakov.
      Aby sme v budúcnosti dokázali skvalitniť výchovno-vzdelávací proces i rozšíriť prospešné aktivity ZŠ, radi privítame akúkoľvek pomoc zo strany sponzorov i podporovateľov našej ZŠ.

Príjemnú prehliadku našej ZŠ Vám želá Mgr. Ladislav Mikula, riaditeľ ZŠ.